Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van het affiliateprogramma SDCash verklaart u deze algemene voorwaarden in zijn geheel gelezen en begrepen te hebben en verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden en de geldende toepasselijke wetgeving, jurisprudentie en regelgeving.

Definities

 • Affiliateprogramma: Een online systeem waarmee aangesloten affiliates producten en/of diensten kunnen promoten.
 • Affiliate: Een rechtspersoon of natuurlijk persoon welke de producten en/of diensten van affiliateprogramma promoot.
 • SDCash: SDCash is een affiliateprogramma welke producten en/of diensten van derden ter promotie beschikbaar stelt aan affiliates.
 • Referral: Een rechtspersoon of natuurlijk persoon die via een affiliate aangebracht wordt als nieuwe affiliate van affiliateprogramma.
 • Custom: Een unieke voor affiliate gemaakte of ingerichte website waarop de via SDCash aangeboden producten/en of diensten worden aangeboden.
 • SDCash AdminPanel: Het SDCash AdminPanel is een online omgeving die benaderbaar is door affiliate via de website van SDCash. Hier kan affiliate zelfstandig bijvoorbeeld zijn statistieken, algemene gegevens en administratie raadplegen en/of downloaden.

Intellectueel eigendomsrecht

Op alle merken, logo's, afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en teksten die op via SDCash aangeboden producten en/of diensten voorkomen, is het intellectuele eigendomsrecht van toepassing en mogen niet openbaar worden gemaakt of worden verveelvoudigd zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is verboden om de diensten, webpagina's van SDCash en de softwarecode van elementen waaruit de SDCash diensten en websites zijn opgebouwd, op enige manier te wijzigen, openbaar te maken, te verveelvoudigen, over te dragen of commercieel te gebruiken.

Gebruiksvoorwaarden

SDCash mag alleen gebruikt worden door personen van 18 jaar of ouder die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten onder het voor hun toepasselijke recht.

SDCash kan te allen tijde en zonder opgave van reden een affiliate aanmelding afwijzen.

Affiliate dient zorg te dragen voor de volledigheid en correctheid van zijn/haar accountgegevens in het SDCash AdminPanel. Als deze gegevens op enig moment niet correct zijn, is SDCash gemachtigd om het account en openstaande tegoeden van affiliate te bevriezen totdat de gegevens volledig en correct zijn.

Het is niet toegestaan de via SDCash aangeboden producten en/of diensten te promoten in een negatieve sfeer. Hieronder vallen onder andere, maar niet uitputtend, datingvergelijkers met negatieve recensies en fora die zich kritisch uitlaten over de via SDCash aangeboden producten en/of diensten.

Door de affiliate geadverteerde eigen reclame-uitingen mogen geen mededelingen, afbeeldingen of suggesties bevatten waardoor de eindgebruiker misleid kan worden over de aard en kenmerken van de aangeboden diensten en producten, de prijs en de wijze van berekening daarvan. Affiliate is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud en strekking van geplaatste uitingen.

Het is niet toegestaan de via SDCash aangeboden producten en/of diensten te promoten via programmatuur, websites of middelen met een illegaal, dubieus of misleidend karakter, zulks ter beoordeling aan SDCash. Hieronder vallen o.a. Virussen, malware, spam, phising etc..

Bij het niet naleven van de hierboven vermelde gebruiksvoorwaarden is SDCash gerechtigd de samenwerking met affiliate te beëindigen, de eventueel voortgekomen schade te verhalen op affiliate en de uitbetaling van provisies aan affiliate op te schorten.

Vertrouwelijkheid

Zowel SDCash als affiliate zullen alle informatie met betrekking tot overeenkomsten en (prijs-) afspraken als vertrouwelijk behandelen. Indien deze vertrouwelijkheid door affiliate geschonden wordt, is SDCash gerechtigd alle overeenkomsten en afspraken eenzijdig te beëindigen en/of het account van affiliate te beëinigen.

Beëindiging

Een affiliate kan te allen tijde zijn account beëindigen. Door beëindiging van het account vervallen alle rechten, plichten en eventuele tegoeden van affiliate.

Overdracht

Het is een affiliate niet toegestaan om zijn accounts en/of aangebrachte klanten over te dragen aan derden en/of te verhandelen zonder de uitdrukkelijke toestemming en/of medewerking van SDCash.

Aanprakelijkheid

SDCash wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor:

 • gevolgen van technische storingen.
 • schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan haar diensten, tarieven en algemene voorwaarden.
 • directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van het affiliateprogramma van SDCash.
 • de via SDCash aangeboden producten en/of diensten van derden.
 • aanspraken die klanten menen te hebben jegens affiliate
 • aanspraken die derden menen te hebben jegens affiliate
 • aanspraken die de fiscus en/of andere (fiscale) (overheids)instanties menen te hebben jegens affiliate

Provisie

SDCash betaalt vergoedingen in de vorm van provisie aan de affiliate voor door hen aangebrachte klanten genereerde omzet. Dit geldt ook voor omzet gegenereerd door klanten die zijn aangebracht door een referral van affiliate. Vergoedingen verschillen per product of dienst. Een overzicht van de vergoedingen is te vinden in het SDCash AdminPanel. Affiliates zijn zelf verantwoordelijk voor (fiscale) afdracht van premies/belastingen/opgave van verdiensten etc.

Referrals

Aangebrachte referrals mogen niet behoren tot het gezin, het bedrijf of direct aan het bedrijf gelieerde onderneming van affiliate.

Customs

Customs kunnen kosteloos worden aangevraagd door affiliates. SDCash behoud zich het recht voor om customaanvragen te weigeren.

Afbeeldingen, teksten en uitingen die affiliate op zijn custom gebruikt kunnen door SDCash worden geweigerd. Bijvoorbeeld wanneer deze misleidend zijn, inbreuk maken op rechten van derden of omwille van wetgeving.

Wanneer eem affiliate de domeinnaam van de custom voor andere doeleinden wenst te gebruiken dient dit in overleg met SDCash te gebeuren.

Wanneer een custom door toedoen van affiliate niet meer bereikbaar of bruikbaar is door opheffing-, verhuizing-, verkoop van domeinnaam of andere redenen, vervallen de klanten en de opbrengsten van de custom aan SDCash.

Wijzigingen

SDCash heeft het recht om haar diensten, tarieven en algemene voorwaarden op elk en enig moment te wijzigen en wijzigingen zijn effectief vanaf het moment van plaatsing op de SDCash website.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil over de uitleg van een begrip of bepaling van deze algemene voorwaarden, zal Nederlands de taal van uitleg zijn. De rechtbank van Amsterdam wordt bevoegd beschouwd om te oordelen over elk geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering en/of beëindiging en de gevolgen daarvan. Bij nietig verklaring van enige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden blijven andere bepalingen onverminderd van kracht.

Deze algemene voorwaarden zijn effectief vanaf 1 april 2016

Wil je ook eenvoudig weer meer geld verdienen met dating?

Meld je dan nu aan en begin direct met ons unieke promotiemateriaal

Direct aanmelden